ĐIỀU KHOẢN VÀ CHÍNH SÁCH sShip

Cùng với Điều khoản sử dụng, khi Khách hàng tải và sử dụng dịch vụ của sShip,khách hàng đã hiểu và đồng ý sẽ thực hiện đúng các quy định về chính sách bản quyền và các quy định về quyền sở hữu tài sản sở hữu trí tuệ của sShip.

I. CHÍNH SÁCH VỀ BẢN QUYỀN

Chính sách bản quyền của sShip được thiết lập đi kèm với điều khoản sử dụng này. Khách hàng cam kết sẽ không vi phạm việc sử dụng, sao chép hay phân phối bất kỳ nội dung, thông tin nào có liên quan đến hoặc được nêu trong điều khoản sử dụng hoặc chính sách bản quyền của sShip.

 1. Khách Hàng xác nhận và đồng ý rằng tất cả các tài liệu, thông tin và nội dung bao gồm logo, thương hiệu, nhãn hiệu, biểu tượng, văn bản, hình ảnh, phần mềm, sản phẩm, dữ liệu, dịch vụ, giao diện Website và các tài sản sở hữu trí tuệ khác được sShip công bố trên Website, Ứng Dụng cũng như các Điều Khoản Sử Dụng (gọi chung là (“Thông Tin”) là các tài sản trí tuệ thuộc quyền sở hữu của sShip và được bảo vệ bởi Luật Sở hữu trí tuệ của Việt Nam. sShip giữ quyền cấp phép truy cập thông tin của Cổng thông tin theo Điều khoản này.

 2. Khách Hàng không được phép sử dụng, sao chép Thông Tin hoặc tạo ra các bản phát sinh của Thông Tin lên bất kỳ một phương tiện, trang web hay bất kỳ một tiện ích nào khác mà không được sự đồng ý bằng văn bản của sShip.

II. THÔNG BÁO KHI VI PHẠM BẢN QUYỀN

Trong trường hợp có việc vi phạm bản quyền xảy ra, sShip có quyền (không phải nghĩa vụ) thực hiện một trong các biện pháp để bảo vệ quyền lợi của mình:

 1. Gửi thông báo bằng văn bản/email cho Khách Hàng, thông tin Khách Hàng đã và đang vi phạm bản quyền về việc sử dụng, sao chép hay phân phối các Thông Tin thuộc quyền sở hữu trí tuệ của sShip. Trong vòng hai mươi bốn (24) giờ kể từ thời điểm nhận được thông báo của sShip, bằng bất cứ hành động hay phương pháp nào, Khách Hàng phải chấm dứt ngay hành vi vi phạm bản quyền này.

 2. Khởi kiện tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền. Trong trường hợp này, Khách Hàng phải thanh toán toàn bộ các chi phí có liên quan đến việc khởi kiện, bao gồm nhưng không giới hạn án phí, bồi thường toàn bộ thiệt hại.

III. ĐIỀU KHOẢN SỬ DỤNG

Các điều khoản và điều kiện này (“Điều Khoản Sử Dụng”) được áp dụng cho việc Khách Hàng truy cập và sử dụng dịch vụ được thiết lập trên hệ thống phần mềm sShip dành riêng cho điện thoại di động có thiết lập internet và website sship.vn (“Ứng Dụng sShip”), cũng như tất cả các thông tin, chính sách được cung cấp cho Khách hàng trên sShip.

1. Dịch vụ trên sShip

sShip cung cấp thông tin và phương tiện do bên thứ ba cung cấp (“Khách hàng Cung Cấp Dịch vụ”) để thực hiện dịch vụ vận chuyển hàng hóa nội thành, liên tỉnh, điện hoa… (“Dịch Vụ”) được Khách Hàng (“Khách hàng Sử dụng Dịch vụ Vận chuyển”) yêu cầu thông qua Ứng Dụng sShip trên điện thoại di động có kết nối internet đã được Khách Hàng tải về và cài đặt sử dụng hoặc truy cập vào website sShip.vn

2. Điều kiện tham gia giao dịch

 1. Khách Hàng khi tham gia giao dịch phải đáp ứng các điều kiện sau (i) đã đủ 18 tuổi trở lên, (ii) có đầy đủ năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật. Khách Hàng không được phép tham gia giao dịch trong trường hợp không đáp ứng đủ các điều kiện trên, trừ trường hợp có trường giám hộ trực tiếp của Khách Hàng đồng ý và tham gia.

 2. Để có thể tạo yêu cầu trên Ứng Dụng sShip, Khách Hàng cần tải phần mềm ứng dụng sShip trên Website và app store của sShip hoặc truy cập vào website www.sShip.com.vn và đăng ký tài khoản bằng cách cung cấp thông tin cá nhân, số điện thoại di động . Sau khi hoàn tất việc cung cấp thông tin, sShip sẽ cung cấp cho Khách Hàng một tài khoản cá nhân để Khách Hàng có thể truy cập và quản lý quá trình giao dịch của mình (“Tài Khoản”).

 3. Khách Hàng chịu trách nhiệm trước pháp luật về toàn bộ các thông tin mà mình kê khai để tạo tài khoản trên Ứng Dụng sShip. Trong mọi trường hợp, sShip có quyền xác minh thông tin mà Khách Hàng đã cung cấp nhưng không có nghĩa là sShip có thể đảm bảo thông tin mà Khách Hàng đã khai là chính xác. sShip sẽ không giải quyết các khiếu nại của Khách Hàng trong trường hợp Khách Hàng khai không đúng các thông tin mà Ứng Dụng sShip yêu cầu khi đăng ký.

3. Hợp Đồng Dịch Vụ giữa Các Bên

 1. Hợp đồng Dịch Vụ giữa sShip và Khách Hàng được thiết lập khi Khách Hàng tạo Tài Khoản trên Ứng Dụng sShip theo bước trên.
 2. Hợp đồng Dịch Vụ giữa Khách hàng Sử dụng Dịch vụ Vận chuyển và Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển được khởi tạo thông qua việc Khách hàng Sử dụng Dịch vụ Vận chuyển tạo yêu cầu cung cấp Dịch Vụ trên Ứng Dụng sShip (“Yêu Cầu") và được xem là đã ký kết ngay khi Khách Hàng nhận được phản hồi chấp nhận từ Khách hàng Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển.

4. Cách sử dụng Dịch Vụ và Ứng Dụng sShip

 1. Ứng Dụng sShip cho phép Khách hàng Sử dụng Dịch vụ Vận chuyển tìm kiếm, chọn lựa và yêu cầu Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển thực hiện Dịch Vụ bằng cách khởi tạo Yêu Cầu trên Ứng Dụng sShip. Để Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển nhận biết được vị trí của Khách hàng Sử dụng Dịch vụ Vận chuyển, điện thoại di động của Khách hàng Sử dụng Dịch vụ Vận chuyển cần có internet và đã cài đặt bộ thu GPS (định vị vị trí hiện tại của Khách hàng Sử dụng Dịch vụ Vận chuyển) được cài đặt trên Ứng Dụng sShip. Quy trình về giao dịch như sau:
 2. Để tránh hiểu lầm, Bản thân sShip không cung cấp Dịch Vụ và sShip không phải là Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển. Việc cung cấp Dịch Vụ là tùy vào Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển, có thể yêu cầu việc này bằng cách sử dụng Ứng Dụng sShip. sShip chỉ đóng vai trò trung gian giữa Khách Hàng và Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển. Do đó, Việc cung cấp Dịch Vụ của Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển cho Khách Hàng tùy thuộc vào thỏa thuận được thiết lập giữa Khách Hàng và Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển. sShip không phải là một bên tham gia vào thỏa thuận đó.

5. Thay đổi hoặc hủy bỏ giao dịch

Trong trường hợp sau khi đã tạo Yêu Cầu và đã có Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển chấp nhận, Khách Hàng muốn thay đổi hoặc hủy bỏ Yêu Cầu, Khách hàng có thể hủy trên phần mềm hoặc vui lòng liên hệ Dịch Vụ Chăm Sóc Khách Hàng (“CSKH”) để được hỗ trợ và hướng dẫn thực hiện.

6. Quy định về những hàng hóa bị cấm/hạn chế vận chuyển

Bằng việc chấp thuận các Điều Khoản Sử Dụng này, Khách Hàng đã hiểu ý rằng sẽ không vận chuyển các hàng hóa bị cấm và hạn chế lưu thông, bao gồm nhưng không giới hạn các loại hàng hóa sau:

 1. Các Hàng Hóa bị cấm vận chuyển:

 2. Các Hàng Hóa vận chuyển có điều kiện (có giấy phép lưu hành của cơ quan nhà nước có thẩm quyền):

7. Quyền của Khách Hàng

Quyền của Khách Hàng khi đăng ký và sử dụng Dịch Vụ trên Ứng Dụng sShip:

 1. Khách Hàng được sShip bảo mật các thông tin cá nhân theo quy định về Bảo mật thông tin Kháchh Hàng của sShip;
 2. Khách Hàng được quyền từ chối Dịch Vụ hoặc sử dụng Ứng Dụng mà không cần đưa ra lý do;
 3. Khách Hàng chỉ có thể truy cập Dịch Vụ bằng cách sử dụng phương tiện được cho phép. Khách Hàng có trách nhiệm kiểm tra để đảm bảo rằng Khách Hàng tải về đúng Ứng Dụng cho thiết bị của mình. sShip không chịu trách nhiệm nếu Khách Hàng không có thiết bị di động tương thích hoặc nếu Khách Hàng tải về sai phiên bản Ứng Dụng cho thiết bị di động của mình. sShip có quyền chấm dứt Dịch Vụ và việc sử dụng Ứng Dụng nếu Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng trên một thiết bị không tương thích hoặc không được cho phép.

8. Nghĩa vụ của Khách Hàng

Ngoài những trách nhiệm ràng buộc trên, cùng với việc sử dụng Ứng Dụng và/hoặc Dịch Vụ, Khách Hàng đồng ý rằng:

 1. Khách Hàng sẽ cung cấp đầy đủ và chính xác các thông tin cá nhân theo yêu cầu của sShip khi đăng ký và trong suốt quá trình sử dụng Ứng Dụng và/hoặc Dịch vụ;
 2. Khách Hàng sẽ chịu toàn bộ trách nhiệm trong việc sử dụng Tài Khoản của mình trên hệ thống Ứng Dụng sShip;
 3. Trong trường hợp Khách Hàng mất điện thoại hoặc thay đổi số điện thoại đăng ký Tài Khoản Khách Hàng có nghĩa vụ thông báo cho CSKH của sShip để sShip tiến hành thủ tục thay đổi hoặc tạm thời chặn các giao dịch có liên quan giúp Khách Hàng quản lý quá trình sử dụng Dịch Vụ của mình. sShip sẽ không chịu trách nhiệm hoặc giải quyết khiếu nại trong trường hợp Khách Hàng không thông báo cho sShip dẫn đến việc có bên thứ ba sử dụng Tài Khoản đó của Khách Hàng để thực hiện Yêu Cầu;
 4. Khách Hàng sẽ không làm trung gian thực hiện Dịch Vụ cho bên thứ ba bất kỳ, bao gồm nhưng không giới hạn việc đứng ra yêu cầu Dịch Vụ trên Ứng Dụng cho các bên trong giao dịch mà mình không phải là chủ thể của một trong các bên….;
 5. Khách Hàng sẽ không ủy quyền, chuyển nhượng hay chuyển giao Tài Khoản của mình với bất kỳ hình thức nào cho bên thứ ba bất kỳ;
 6. Khách Hàng sẽ không sử dụng Tài Khoản không phải của mình để yêu cầu thực hiện Dịch Vụ;
 7. Khách Hàng sẽ chịu trách nhiệm trước pháp luật đối với toàn bộ hàng hóa mà mình yêu cầu Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển thực hiện Dịch Vụ;
 8. Khách Hàng sẽ cung cấp đầy đủ hóa đơn, chứng từ hợp pháp khi yêu cầu Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển thực hiện Dịch Vụ;
 9. Khách Hàng sẽ không sử dụng Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng nhằm mục đích trái pháp luật, bao gồm nhưng không giới hạn ở việc gửi, yêu cầu vận chuyển hoặc lưu trữ bất kỳ hàng hóa bị pháp luật cấm;
 10. Khách Hàng đồng ý chịu trách nhiệm về tính chính xác của các thông tin mà mình cung cấp hoặc bổ sung khi khởi tạo Yêu Cầu;
 11. Khách Hàng sẽ không tạo Yêu Cầu sau đó không đồng ý sử dụng Dịch Vụ sau khi Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển đã đến địa điểm theo thỏa thuận;
 12. Khách Hàng sẽ không sử dụng Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng để gây phiền toái hoặc làm khó Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển cũng như sShip;
 13. Khách Hàng không được cố tình bôi nhọa danh dự, vu khống, hoặc bịa đặt những điều làm tổn hại đến danh dự, uy tín của sShip cũng như Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển;
 14. Khách Hàng sẽ không cố tình gây thiệt hại cho Dịch Vụ hoặc Ứng Dụng theo bất kỳ cách nào;
 15. Khách Hàng sẽ cung cấp và chịu trách nhiệm về tính chính xác về thông tin người nhận hàng hóa để Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển liên hệ và giao hàng;
 16. Khách Hàng sẽ không sao chép, sử dụng các thông tin, nội dung trên Ứng Dụng sShip mà không có sự cho phép bằng văn bản của sShip;
 17. Khách Hàng sẽ thanh toán Cước Phí cho Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển theo đúng Bảng Cước Phí và thỏa thuận của sShip;
 18. Khách Hàng sẽ không cùng Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển hoặc bên thứ ba bằng bất kỳ phương thức nào có những hành vi gây phương hại cho các Ứng Dụng cũng như chất lượng Dịch Vụ trên Ứng Dụng sShip.
 19. Khách hàng có nghĩa vụ đóng gói đơn hàng, không để bị rách, hư , tem bị bể, các mặt dính vào nhau. Khách hàng có nghĩa vụ đóng gói kỹ các đơn hàng dễ vỡ hay dễ gãy và dán ghi chú lên rõ ràng. Tài xế có quyền từ chối chở các món hàng nếu Tài xế cho rằng món hàng này không vận chuyển được
 20. Khách hàng phải kiểm tra và xác nhận Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển tới chở hàng của mình. Chính sách bảo hiểm chỉ thực thi cho đơn hàng trên hệ thống Trong trường hợp Khách Hàng vi phạm hoặc sShip nhận thấy Khách Hàng có dấu hiệu vi phạm, sShip có quyền ngay lập tức đóng Tài Khoản của Khách Hàng mà không cần phải lấy ý kiến hay được sự đồng ý của Khách Hàng hoặc bên thứ ba nào khác. Đồng thời, sShip có quyền quyết định đồng ý cho Khách Hàng được tái đăng ký Tài Khoản mới sau khi vi phạm các quy định trên hay không.

9. Cước phí Dịch Vụ và thanh toán

Khi Khách Hàng tải Ứng Dụng sShip về thiết bị điện thoại có kết nối internet của mình sẽ không tốn bát kỳ chi phí nào. Để Khách Hàng hiểu rõ, ngoài cước phí phải trả cho Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển khi Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ trên Ứng Dụng sShip thì Khách Hàng sẽ không phải trả thêm bất kỳ khoản phí nào khác.

Cước phí thực hiện Dịch Vụ (“Cước Phí”) sẽ được sShip cung cấp và công bố công khai trên Website hoặc Ứng Dụng sShip. Bên cạnh đó, Khách Hàng sẽ được sShip cập nhật bảng Cước Phí liên quan trước khi hoàn tất Yêu Cầu. Bảng Cước Phí này có thể được thay đổi tùy vào từng thời điểm. sShip không quan tâm giữa Khách Hàng và Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển có thỏa thuận nào khác liên quan đến Cước Phí, sShip chỉ căn cứ vào Bảng Cước Phí đã thỏa thuận với Khách Hàng khi Khách Hàng tạo Yêu Cầu để đề nghị thanh toán.

Trừ trường hợp được sự ủy thác của Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển, sShip sẽ không thu Cước Phí từ Khách Hàng. Khách Hàng sẽ thanh toán trực tiếp cho Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển thông qua một trong các phương thức được gợi ý trên Ứng Dụng như thanh toán tiền mặt, thanh toán qua thẻ ATM có đăng ký Internet banking hoặc thẻ VISA, thanh toán qua ví điện tử …. Bất kỳ khoản thanh toán nào đã thực hiện đều không thể hoàn trả.

Thời gian thanh toán: Tùy vào thỏa thuận với Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển, Khách Hàng sẽ thanh toán ngay sau khi Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển thực hiện hoàn tất Dịch Vụ và đã xác nhận với Khách Hàng hay trước khi cung cấp Dịch Vụ.

Khách hàng Sử dụng Dịch vụ Vận chuyển đơn lẻ ủy quyền cho Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển thu hộ tiền từ khách hàng nhận hàng hóa. Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển sẽ ứng tiền trước cho Khách hàng Sử dụng Dịch vụ Vận chuyển và thu tiền lại từ bên nhận hàng hóa trước khi giao hàng hóa cho bên nhận hàng hóa. Trường hợp bên nhận hàng hóa không nhận hàng hóa hoặc trả tiền hàng Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển thì Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển sẽ chuyển lại hàng và thu tiền cước phí vận chuyển từ Khách hàng Sử dụng Dịch vụ Vận chuyển

Khách hàng Sử dụng Dịch vụ Vận chuyển khi phát sinh yêu cầu thu hộ tiền từ khách hàng hàng nhận hàng hóa sShip sẽ đảm bảo việc thu hộ tiền từ khách hàng nhận hàng hóa và sẽ chuyển tiền thu hộ cho Khách hàng sử Dụng Dịch vụ Vận chuyển vào các ngày thứ 2, 4, 6 hàng tuần cho các đơn hàng nội ngoại thành 1 đã hoàn thành. Đơn vị Cung cấp Dịch vụ vận chuyển sau khi thu tiền từ khách hàng nhận hàng hóa sẽ nộp tiền mặt vào tài khoản hoặc chuyển khoản cho sShip để tiếp tục sử dụng dịch vụ trên ứng dụng sShip.

10. Xử lý khiếu nại

Khi có bất kỳ khiếu nại gì về chất lượng Dịch Vụ, Khách Hàng vui lòng liên hệ CSKH của sShip để được giải quyết.

sShip sẽ hỗ trợ làm trung gian giải quyết khiếu nại giữa Khách Hàng và Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển. Việc giải quyết khiếu nại được thực hiện từng bước như sau:

 1. Trường hợp Khách Hàng khiếu nại về thái độ của Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển, sShip sẽ góp ý và trao đổi lại với Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển và trừ điểm trong hệ thống đánh giá của sShip.

 2. Trường hợp Khách Hàng khiếu nại về việc mất, hư hỏng hoặc thất thoát hàng hóa, sShip sẽ giải quyết theo trình tự các bước bên dưới:

 3. Luật giải quyết tranh chấp, khiếu nại: Luật Việt Nam.

11. Quy định về bồi thường

Chính sách bồi thường thiệt hại do Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển gây ra:

 1. Bằng việc chấp thuận các Điều Khoản Sử Dụng này, Khách Hàng đồng ý rằng sShip là đơn vị trung gian hỗ trợ giải quyết khiếu nại giữa Khách Hàng và Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển.
 2. Nguyên tắc bồi thường căn cứ vào thiệt hại thực tế xảy ra khi thực hiện Dịch Vụ, đồng thời lỗi thuộc về bên nào thì bên đó phải bồi thường toàn bộ thiệt hại do mình gây ra.
 3. Chính sách bồi thường giá trị Hàng Hóa bị mất mát, hư hỏng do Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển gây ra trong quá trình vận chuyển:

12. Điều khoản miễn trừ (cho tài xế và sShip)

Bằng việc chấp thuận các Điều Khoản Sử Dụng này, Khách Hàng đồng ý rằng sShip và Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển sẽ được miễn trừ bởi các thiệt hại xảy ra trong các trường hợp sau:

 1. Thiệt hại xảy ra hoàn toàn do lỗi của Khách Hàng hoặc do đặc tính tự nhiên, khuyết tật vốn có của Hàng Hóa;
 2. Khách Hàng không chứng minh được việc gửi và suy suyển, hư hỏng Hàng Hóa;
 3. Hàng Hóa đã được phát và người nhận không có ý kiến khi nhận Hàng Hóa;
 4. Hàng Hóa không có Hóa Đơn, chứng từ nguồn gốc xuất xứ, bị tịch thu hoặc tiêu hủy theo quyết định của cơ quan có thẩm quyền.
 5. Khách Hàng không có chỉ dẫn cụ thể về việc bốc xếp, bảo quản Hàng Hóa dẫn đến việc Hàng Hóa bị hư hỏng.
 6. Các trường hợp bất khả kháng theo quy định của Luật Việt Nam.
 7. Trường hợp một phần thiệt hại xảy ra do Khách Hàng thì sShip và Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển được miễn trách nhiệm bồi thường thiệt hại tương ứng với mức độ thiệt hại do Khách Hàng gây ra.

13. Bảo mật thông tin Khách Hàng

sShip đảm bảo giữ bí mật thông tin của Khách Hàng khi sử dụng Ứng Dụng, cụ thể:

 1. sShip sẽ không cung cấp thông tin của Khách Hàng khi sử dụng Ứng Dụng sShip, trừ trường hợp Khách Hàng vi phạm pháp luật liên quan đến việc thực hiện Dịch Vụ, bao gồm nhưng không giới hạn việc giao hàng cấm, vi phạm điều khoản thanh toán với Đơn vị Cung cấp Dịch vụ Vận chuyển.
 2. Chính sách bảo vệ thông tin cá nhân của Khách Hàng được công khai trên Ứng Dụng khi Khách Hàng sử dụng Dịch Vụ trên Ứng Dụng sShip, chi tiết như sau:

 3. Các trường hợp sShip có thể sử dụng thông tin của Khách Hàng mà không cần được sự đồng ý trước của Khách Hàng:

 4. Khách Hàng có quyền yêu cầu sShip kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh hoặc hủy bỏ thông tin cá nhân của mình. Việc yêu cầu được thực hiện bằng email hoặc văn bản.

 5. sShip sẽ kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh, hủy bỏ thông tin cá nhân của Khách Hàng khi được yêu cầu hoặc sShip sẽ cung cấp cho Khách Hàng công cụ để tự kiểm tra, cập nhật, điều chỉnh thông tin cá nhân của mình.

14. Quảng cáo

Cùng với việc tải Ứng Dụng và sử dụng Dịch Vụ, Khách Hàng đồng ý rằng sẽ nhận các thông tin liên quan đến việc sử dụng Dịch Vụ trên Ứng Dụng qua tin nhắn SMS, email, bao gồm nhưng không giới hạn các tin nhắn quảng cáo về việc cập nhật thêm dịch vụ trên Ứng Dụng, tích lũy điểm, tham gia chương trình rút thăm trúng thưởng, các chương trình khuyến mãi trong tháng của sShip.

15. Giới hạn trách nhiệm

Ngoài các trách nhiệm cụ thể đã được thông tin, cùng với việc tải Ứng Dụng và sử dụng Dịch Vụ, Khách Hàng đã hiểu rõ rằng:

 1. Các thông tin, chính sách, dịch vụ được công bố trên Website và/hoặc Ứng Dụng chỉ mang tính chất thông tin tham khảo để Khách Hàng quyết định sử dụng Dịch Vụ.
 2. sShip sẽ không chịu trách nhiệm về bất kỳ thiệt hại nào cho điện thoại của Khách Hàng do việc sử dụng Website hoặc tải Ứng Dụng gây ra, bao gồm nhưng không giới hạn các thiệt hại do phần mềm độc hại, virus, các thiệt hại về việc không thể truy cập được các trang thông tin liên lạc khác hoặc phương tiện điện thoại của Khách Hàng bị chậm…
 3. Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ chịu trách nhiệm chính về quá trình và chất lượng của Dịch Vụ được yêu cầu thông qua việc sử dụng Ứng Dụng.Trong mọi trường hợp sShip không chịu trách nhiệm liên quan đến và/hoặc phát sinh từ việc cung cấp Dịch Vụ của Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ hoặc bất kỳ hành động, thái độ và/hoặc sơ suất nào từ Đơn Vị Cung Cấp Dịch Vụ.